Meet The Lab Members

Dr. Sumita Raha

Dr. Kalipada Pahan

Dr. Avik Roy

Dhruv

Gunnar

Dr. Debashis Dutta

Dr. Malabendu Jana

Madhuchhanda Altheimer's Research

Dr. Madhuchhanda Kundu

Sridevi

Sujyoti

Dr. Susanta Mondal

Tim

Dr. Sudipta Chakrabarti

Dr. Suresh Rangasami